Naturopatia Holística

La Naturopatia Holística aporta a la Naturopatia una visió global en què es té en compte la interconnexió entre les parts física, emocional i mental.

Naturopatia

Elements naturals

La Naturopatia és la ciència que recolza l’acció sanadora dels mecanismes d’autocuració del cos, reforçant-los mitjançant la ingestió i/o aplicació d’elements naturals, recuperant així l’equilibri tèrmic, que és com es manifesta la salut.

Els elements naturals són clau per reforçar els mecanismes d’autocuració del cos i retornar a l’equilibri.

Molts aliments i condiments naturals contribueixen al reequilibri bioquímic afavorint l’autocuració del cos
Molts aliments i condiments naturals contribueixen al reequilibri bioquímic afavorint l’autocuració del cos.

Els elements naturals són clau per reforçar els mecanismes d’autocuració del cos i retornar a l’equilibri.

Naturopatia: Elements naturals per activar els mecanismes d’autocuració del cos
Naturopatia: Elements naturals per activar els mecanismes d’autocuració del cos

La principal diferència entre la medicina natural i l’al·lopàtica és que els naturòpates no es dediquen a intentar curar malalties. El que fan és acompanyar la força vital en tendència positiva, constructiva, per a evitar-les.

“El practicant tracta, però la que cura és la natura”. – Hipòcrates, pare de la medecina, antiga Grècia, 460aC

Diagnòstic reflexològic

La Naturopatia es val de mitjans reflexològics per als seus diagnòstics.

La iridologia , per exemple, és una gran eina. És la ciència de la branca de la reflexologia que permet avaluar l’estat global del pacient a través de l’iris dels ulls. Segons aquest coneixement, desenvolupat a partir dels principis de la medecina tradicional xinesa, l’iris és la pantalla de l’organisme.

Amb la lectura de l’iris es determina l’estat de l’organisme, les seves debilitats funcionals en estat agut, crònic o degeneratiu i el pronòstic del procés de rehabilitació psicofísica.

Iridologia: una de les eines reflexològiques de diagnòstic de la Naturopatia Holística.
Iridologia: una de les eines reflexològiques de diagnòstic de la Naturopatia Holística.

Es podria interpretar com que la pròpia naturalesa de l’individu en conflicte dóna els senyals d’alarma per a aquell que pugui comprendre-les. D’aquesta manera es pot valorar l’estat de disfunció global de l’individu abans d’arribar a una patologia que exigeixi l’actuació d’un professional de la medecina al·lòpata.

Naturopatia Holística

Segons la visió holística, la salut és l’estat d’equilibri bioquímic i bioenergètic afavoridor de les funcions de l’estructura psicofísica de l’ésser humà en la seva constitució trina: física, emocional i mental.

Segons la visió holística, la salut és l’estat d’equilibri bioquímic i bioenergètic afavoridor de les funcions de l’estructura psicofísica de l’ésser humà en la seva constitució trina: física, emocional i mental.

Com hem comentat a l’inici, la Naturopatia Holística afegeix a la valoració física de l’estat de l’organisme la dimensió global, tenint en compte també les parts físic i emocional, que hi estan interconnectades.

La valoració inicial de l’estat psicofísic de la persona i les recomanacions per recuperar l’equilibri a nivell bioquímic i bioenergètic dins de la Teràpia d’Harmonització Holística, basada en la Higiene Vital Holística, es fan des de la perspectiva de la Naturopatia Holística.